Головна » Файли » Мої файли

Статут Клішковецького опорного закладу імені Леоніда Каденюка
[ Викачати з сервера (83.4 Kb) ] 28.12.2018, 21:40

 

 

 

«Затверджено»:

Рішенням № 453 39-а сесії УІІ скликання

Клішковецької сільської ради

Хотинського району Чернівецької області

від 12 липня 2018 року

Клішковецький сільський голова

_____________ Ченківський В.М.

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

Клішковецького опорного закладу освіти

Чернівецької області – Клішковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Клішковецької сільської об’єднаної

територіальної громади

імені Леоніда Каденюка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Клішківці

2018 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Клішковецький опорний заклад освіти

Чернівецької області – Клішковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади

імені Леоніда Каденюка - це заклад загальної середньої освіти, що забезпечує права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, у структурі якого функціонують:

- початкова школа І ступеня (1-4 класи);

- базова середня школа (5-9 класи);

- профільна школа (правовий профіль) (10-11класи).

Клішковецький опорний заклад освіти

імені Леоніда Каденюка Чернівецької області – Клішковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Клішковецької сільської об’єднаної

територіальної громади (далі Клішковеький ОЗО ім. Л.Каденюка) - це заклад загальної середньої освіти створений рішенням 33 сесії УІІ скликання Клішковецкьої сільської ради від 06 лютого 2018 року №375/33/2018, знаходиться у комунальній власності Клішковецької об’єднаної територіальної громади.

Структура Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школах І, ІІ та ІІІ ступенів.

1.2. Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка є правонаступником Клішковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області.

1.3. Юридична адреса Клішковецького ОЗО ім..Л.Каденюка: 60014, Чернівецька область, Хотинський район село Клішківці, вул.Струмінського,2.

1.4. Засновником Клішковецького ОЗО ім..Л.Каденюка є Клішковецька сільська рада и Хотинського району Чернівецької області.

1.5. Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку та має у своєму складі філію Клішковецький НВК «ДНЗ» -Загальноосвітня школа І ступеня.

1.6. Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, розпорядчими документами місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, власними установчими документами.

1.7. Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка діє на підставі Статуту Клішковецького опорного закладу ім..Л.Каденюка, розробленого відповідно

до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній

 

- 2-

 

 

 

 

навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777, інших нормативно-правових актів і затверджується засновником опорного закладу.

1.8. Повна назва: Клішковецького опорного закладу освіти

Чернівецької області – Клішковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади

імені Леоніда Каденюка .

Скорочена назва - Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка .

1.9. Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка утворено з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка є:

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи;

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.10. Діяльність Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка будується на

 

-3-

 

 

 

принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.11. - Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, відповідно до чинних законодавчих актів;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.13. У Клішковецькому ОЗО ім.Л.Каденюка цим Статутом визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення окремих базових предметів та профільне навчання.

1.14. Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- розробляти та пропагувати інформаційно-методичну літературу;

- приймати на роботу спеціалістів за договірними умовами;

- встановлювати власну атрибутику і символіку;

- встановлювати шкільну форму одягу для учнів;

 

-4-

 

 

 

- проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії, машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

- організації, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

- друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації;

- видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково- методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо);

- проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчального закладу, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

- надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

- організації та проведення концертно-видовищних заходів;

- об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій (вітчизняних і іноземних) на основі угод і договорів про співпрацю;

- організовувати екскурсійну діяльність як в Україні, так і за її межами, як самостійно, так і у відповідності до укладених угод з українськими чи міжнародними партнерами;

- отримувати фінансову та іншу підтримку навчальних, туристично-пізнавальних програм для учнів та педагогів;

- також можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству України;

- залучати учнів школи до суспільно-корисної праці відповідно до встановлених законодавством вікових норм навантаження.

1.15. У Клішковецькому ОЗО ім.Л.Каденюка методична робота проводиться методичною сервісною службою відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Клішковецької сільської ради.

1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Клішковецьким ОЗО ім.Л.Каденюка та цетром ПМСД.

1.17. Організація гарячого харчування дітей шкільного віку здійснюються відповідно до чинного законодавства.

 

-5-

 

 

 

1.18. Взаємовідносини Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1 Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка організовує свою роботу самостійно, відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується спільним засіданням педагогічної ради та ради Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

2.3. Робочий навчальний план Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка затверджується директором закладу.

2.4. Додатками до робочого навчального плану є розклад уроків та режим роботи закладу на рік.

2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.6. Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.7. Зарахування учнів до 1 класу Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, медичної довідки встановленого зразка та свідоцтва про народження (копії). Зарахування учнів до 2-4 класів Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, та особових справ учнів.

2.8.Зарахування учнів до 5-11 класів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.9.За учнями, які навчаються у Клішковецькому ОЗО ім.Л.Каденюка, зберігається право вільного переходу до відповідного класу Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка.

2.10. У Клішковецькому ОЗО ім.Л.Каденюка навчання для учнів І-ІІ ст. ОЗО за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них

 

-6-

 

 

 

 

здійснюється наказом директора Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюються педагогічною радою і затверджується директором Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється Клішковецьким ОЗО ім.Л.Каденюка в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня.

Навчальний рік поділяється на 2 семестри, тривалість яких передбачено робочим навчальним планом на поточний навчальний рік.

2.12.Іноземці приймаються до школи відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

2.13. Мікрорайон для Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка не встановлюється. Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання.

2.14. Наповнюваність класів, груп, поділ учнів при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету, рішенням сільської ради може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп.

2.15. Тривалість уроків у Клішковецькому ОЗО ім.Л.Каденюка становить: у 1 класах - 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-11класах- 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із виконавчим комітетом Клішковецької сільської ради.

2.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

2.17. Розклад уроків складається на початку навчального року відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується відповідними службами й затверджується директором Клішковецького ОЗО ім.Л.Каденюка.

Окрім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Клішковецькому ОЗО ім.Л.Каденюка проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи за окремим розкладом, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. У Клішковецькому ОЗО ім.Л.Каденюка проводиться пошукова й навчально-

 

-7-

 

 

 

 

Категорія: Мої файли | Додав: INFO
Переглядів: 6 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: